/ Publikacje

Publikacje

Bezpieczeństwo pożarowe wielokondygnacyjnych budynków o konstrukcji drewnianej

Jednym z efektów widocznego w wielu krajach dążenia do zrównoważonego rozwoju jest zainteresowanie budownictwem ekologicznym, w tym w szczególności możliwością wznoszenia wielokondygnacyjnych budynków o konstrukcji drewnianej. Trend ten nie jest przejściową modą, wynika on bowiem z podjętych przez wiele krajów zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym głównie dwutlenku węgla. Drewno jest materiałem odnawialnym, dobrze odbieranym przez ludzi,… Czytaj więcej »Bezpieczeństwo pożarowe wielokondygnacyjnych budynków o konstrukcji drewnianej

Wyzwania ochrony przeciwpożarowej we współczesnych obiektach produkcyjnych i magazynowych

Na skutek trwającego od kilkunastu lat szybkiego rozwoju gospodarczego Polski stale zwiększa się ilość zakładów produkcyjnych, parków logistycznych, hal magazynowych i innych podobnych obiektów mieszczących się w występującej w przepisach techniczno-budowlanych kategorii budynków produkcyjnych i magazynowych (PM). Pomimo ogromnego zróżnicowania budynków mieszczących się w tej kategorii, stawiane im wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zależne są – poza oczywistymi uwarunkowaniami związanymi… Czytaj więcej »Wyzwania ochrony przeciwpożarowej we współczesnych obiektach produkcyjnych i magazynowych

Numerical investigation of fire and post-fire performance of CFT columns in an open car park fire

This paper investigates a performance-based approach for assessment of performance of Concrete Filled Tubular (CFT) column in an open car part fire. The selected fire scenario involves 4 cars around the column on the lowest deck of a multi-storey car park. A full-scale car fire simulation is performed in FDS software. Coupling between CFD and FEM is presented to provide… Czytaj więcej »Numerical investigation of fire and post-fire performance of CFT columns in an open car park fire

Hot smoke tests – lessons for better design of fire protection systems

Hot smoke tests are a useful methodology to verify the performance of an installed smoke control solution in buildings and other structures such as underground car parks, tunnels, metro stations etc. Although hot smoke tests in buildings typically utilize a heat source which is significantly smaller than the design fire for which the smoke control system was designed, they nevertheless… Czytaj więcej »Hot smoke tests – lessons for better design of fire protection systems

Wentylacja klatek schodowych w Europie

W artykule podjęto próbę rozszerzenia dyskusji na temat najbardziej racjonalnych technicznie i ekonomicznie rozwiązań jeżeli chodzi o wentylację pożarową klatek schodowych w budynkach średniowysokich poprzez porównanie praktyki krajowej z wymaganiami w tym zakresie zawartymi w przepisach i normach wybranych krajów Unii Europejskiej. Artykuł opublikowany w numerze 2/2017 Ochrony Przeciwpożarowej Autorzy: Piotr Smardz

Reaktywne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

Wymagania dotyczące odporności ogniowej elementów budynków określone są w przepisach techniczno-budowlanych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konieczność zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego dotyczy zazwyczaj stalowych elementów konstrukcji nośnej, a w niektórych przypadkach również elementów konstrukcyjnych wykonanych z drewna lub z betonu. W artykule omówiono problematykę zabezpieczeń ogniochronnych stalowych elementów… Czytaj więcej »Reaktywne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

Zagrożenia pożarowe w czasie prac budowlanych i remontowych

Bezpieczeństwo pożarowego budynków i obiektów budowlanych jest zazwyczaj rozpatrywane w kontekście etapu ich normalnego użytkowania, kiedy występujące zagrożenia pożarowe są typowe dla danej funkcji obiektu, natomiast wszystkie przewidziane ze względu na te zagrożenia bierne i czynne środki ochrony przeciwpożarowej znajdują się w stanie pełnej sprawności. Etapem newralgicznym pod tym względem może być jednak także faza budowy, względnie faza remontu lub… Czytaj więcej »Zagrożenia pożarowe w czasie prac budowlanych i remontowych

Practical problems of applying performance-based structural fire engineering in building design

The Eurocodes are a comprehensive set of standards for structural design. They provide a far more detailed guidance as regards the behaviour of structures under fire conditions, than was previously provided in the National Standards of the individual member states, except maybe those with long tradition in applying performance-based fire safety solutions such as the UK. However – as was… Czytaj więcej »Practical problems of applying performance-based structural fire engineering in building design

Weryfikacja koncepcji bezpieczeństwa pożarowego budynku wysokościowego – połączona próba dymowa i ewakuacyjna

Przewidywana zmiana sposobu użytkowania dwóch najwyższych kondygnacji wielofunkcyjnego budynku wysokościowego Sky Tower we Wrocławiu wiązała się ze znaczącym zwiększeniem ilości osób mogących przebywać na tych kondygnacjach i w konsekwencji zmianą wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wobec typowych dla budynków istniejących ograniczeń co do możliwych modyfikacji obiektu niezbędne było przyjęcie rozwiązań zastępczych, zarówno w odniesieniu do wymagań przepisów techniczno-budowalnych, jak i… Czytaj więcej »Weryfikacja koncepcji bezpieczeństwa pożarowego budynku wysokościowego – połączona próba dymowa i ewakuacyjna

Fire and collapse modelling of a precast concrete hall

A large fire occurred in a factory manufacturing personal care products. The facility was extensively damaged. The response of the structure and fire results in the building are discussed. The presented analysis includes numerical modelling of the thermal environment within the compartment of the fire origin and subsequently a finite element analysis of heat transfer into the structural elements as… Czytaj więcej »Fire and collapse modelling of a precast concrete hall

Próby z ciepłym dymem – nowoczesna metoda oceny funkcjonowania systemów bezpieczeństwa pożarowego

Bardzo istotnym elementem wyposażenia współczesnych budynków oraz obiektów budowlanych są systemy bezpieczeństwa pożarowego, w tym w szczególności systemy wentylacji pożarowej. Ze względu na istotne znaczenie tych systemów dla bezpieczeństwa ludzi, a w wielu przypadkach również ochrony mienia, konieczne jest praktyczne sprawdzenie poprawności ich działania przed przekazaniem budynku do użytkowania, a w trakcie eksploatacji obiektu poddawanie ich okresowym przeglądom i testom.… Czytaj więcej »Próby z ciepłym dymem – nowoczesna metoda oceny funkcjonowania systemów bezpieczeństwa pożarowego

Próby z ciepłym dymem

Testy z użyciem ciepłego sztucznego dymu są obecnie najbardziej realistyczną metodą weryfikacji sposobu funkcjonowania systemów oddymiania. Mogą być z powodzeniem stosowane jako narzędzie sprawdzające zarówno w nowo budowanych, jak i istniejących już obiektach. Artykuł opublikowany w numerze 53 czasopisma BuilderAutorzy: Janusz Paliszek-Saładyga, Piotr Smardz

Analiza odporności ogniowej konstrukcji obiektu o małym obciążeniu ogniowym

Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych wprowadzone w lipcu 2009 roku umożliwiły stosowanie w naszym kraju europejskich norm projektowania konstrukcji tzw. Eurokodów. Z punktu widzenia osób zainteresowanych tematyką ochrony przeciwpożarowej budynków istotną cechą powyższych norm jest fakt, iż obejmują one swoim zakresem również zagadnienia zachowania konstrukcji w warunkach pożaru. W artykule omówiono praktyczne możliwości zastosowania Eurokodów do weryfikacji nośności ogniowej konstrukcji stalowej… Czytaj więcej »Analiza odporności ogniowej konstrukcji obiektu o małym obciążeniu ogniowym

Zakres zapisów projektanta konstrukcji w PB dotyczących zaprojektowanej odporności ogniowej elementów budowlanych w oparciu o Eurokody pozwalający rzeczoznawcy na uzgodnienie dokumentacji z przykładem wyznaczania odporności ogniowej konstrukcji drewnianej

Projekty budowlane wybranych budynków i budowli wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. Jednym z istotnych aspektów ochrony przeciwpożarowej podlegających w takim przypadku ocenie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest przyjęta klasa odporności pożarowej budynku i wynikające z niej klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budowlanych. W referacie przedyskutowano zakres zapisów w projekcie budowlanym dotyczących kwestii odporności ogniowej elementów budynku – w… Czytaj więcej »Zakres zapisów projektanta konstrukcji w PB dotyczących zaprojektowanej odporności ogniowej elementów budowlanych w oparciu o Eurokody pozwalający rzeczoznawcy na uzgodnienie dokumentacji z przykładem wyznaczania odporności ogniowej konstrukcji drewnianej

Przykłady wykorzystania prób z ciepłym dymem jako narzędzia inżynierskiego

Próby z ciepłym dymem stanowią najbardziej zbliżoną do rzeczywistości metodę weryfikującą założenia projektowe, wykonanie oraz skuteczność działania systemów oddymiania. W referacie przedstawiono sposoby przeprowadzenia prób na podstawie dwóch przykładowych obiektów handlowych – istniejącego oraz nowo wybudowanego. Seminarium SITP “Ochrona Przeciwpożarowa – Zakopane wiosna 2013”, Zakopane, Marzec 2013r. Autorzy: Janusz Paliszek-Saładyga, Piotr Smardz

Zachowanie konstrukcji w warunkach pożaru

Przepisy techniczno-budowlane obowiązujące w naszym kraju stanowią, iż w razie pożaru nośność konstrukcji musi być zapewniona przez określony czas, wynikający zazwyczaj z klasy odporności pożarowej budynku. W praktyce projektowej zagadnienia związane z odpornością ogniową elementów konstrukcji nośnej budynku są często przedmiotem wielu wątpliwości. W artykule omówiono podstawowe pojęcia związane z ustrojami budowlanymi – szczególnie te, które są istotne z punktu… Czytaj więcej »Zachowanie konstrukcji w warunkach pożaru

Review of available engineering methodologies for prediction of temperature development in unprotected structural steel elements exposed to fire

The recent introduction of structural Eurocodes in the member states of CEN provides engineers with a consistent framework for design verification of the fire resistance periods for loadbearing structural elements. One of the key steps in the verification procedure of the fire resistance achieved by a loadbearing element is the determination of the internal temperature for the structural element being… Czytaj więcej »Review of available engineering methodologies for prediction of temperature development in unprotected structural steel elements exposed to fire

Analiza uwarunkowań wpływających na funkcjonowanie systemów oddymiania garaży oraz porównanie stosowanych systemów

W referacie omówiono czynniki mające istotny wpływ na funkcjonowanie systemów oddymiania garaży zamkniętych a także porównano dwa powszechnie stosowane typy systemów: systemy tradycyjne (kanałowe) oraz systemy wentylacji strumieniowej. Seminarium SITP “Ochrona Przeciwpożarowa – Zakopane wiosna 2011”, Zakopane, Marzec 2011r. Autorzy: Janusz Paliszek-Saładyga, Piotr Smardz

Eurokody: wyznaczanie odporności ogniowej elementów konstrukcji

Wdrożony niedawno w Polsce zestaw zharmonizowanych norm dotyczących zasad projektowania konstrukcji budowlanych zwany Eurokodami obejmuje swoim zakresem również problem projektowania konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe. W artykule przedstawiono podstawy metodologii zawartej w Eurokodach. Artykuł opublikowany w numerze 1/2010 Ochrony PrzeciwpożarowejAutor: Piotr Smardz

Nowa norma British Standard 9999

W październiku 2008 roku weszła w życie nowa norma brytyjska BS 9999 dotycząca zasad bezpieczeństwa pożarowego w projektowaniu, zarządzaniu i użytkowaniu budynków. W artykule przedstawiono podsumowanie najistotniejszych zaleceń tej normy. Artykuł opublikowany w numerze 1/2009 Ochrony Przeciwpożarowej Autor: Piotr Smardz

Zasady prawidłowego stosowania modelu CFD w symulacjach pożarowych

Symulacje komputerowe wykorzystujące metody numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics, CFD) są cennym narzędziem stosowanym w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące prawidłowego przeprowadzania symulacji pożarowych z uwzględnieniem specyfiki programu FDS. VI Międzynarodowa Konferencja “Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli”, Warszawa, Listopad 2008 r.Autorzy: Piotr Smardz, Janusz Paliszek-Saładyga