/ Usługi / Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Audyty stanu bezpieczeństwa pożarowego dla budynków istniejących, kompleksowe strategie bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów projektowanych

Nieprzestrzeganie wymagań przepisów przeciwpożarowych, zasad konserwacji i obsługi urządzeń przeciwpożarowych a także założeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej ustalonych na etapie projektowania budynku może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz powstania znacznych strat w mieniu. Na zlecenie inwestorów publicznych i prywatnych wykonujemy szczegółowe audyty stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych a także oceny stanu technicznego instalacji przeciwpożarowych. Audyty przeprowadzane przez naszą firmę pozwalają wyeliminować nieprawidłowości i w konsekwencji zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.

Świadczymy także usługi doradczo-projektowe w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów nietypowych, dla których brak jest szczegółowych zaleceń w polskich przepisach i wytycznych.  
W ramach naszej działalności zajmujemy się też zagadnieniami ochrony mienia przed skutkami pożaru i zarządzaniem bezpieczeństwem pożarowym budynków min. w oparciu o zalecenia normy BS 5588-12: Fire precautions in the design, construction and use of buildings – Part 12: Managing fire safety (obecnie część normy BS 9999).

Projekty z wykorzystywaniem tej usługi: