Jesteś tutaj: Strona główna > Publikacje

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami dotyczącymi szeroko pojętej tematyki ochrony przeciwpożarowej oraz inżynierii bezpieczeństwa pożarowego:

Numerical investigation of fire and post-fire performance of CFT columns in an open car park fire
This paper investigates a performance-based approach for assessment of performance of Concrete Filled Tubular (CFT) column in an open car part fire. The selected fire scenario involves 4 cars around the column on the lowest deck of a multi-storey car park. A full-scale car fire simulation is performed in FDS software. Coupling between CFD and FEM is presented to provide temperature data around column during both heating and cooling stage (...)

Referat na konferencji 10th International Conference on Structures in Fire, Belfast, 6-8 czerwca 2018
Autorzy: Wojciech Szymkuć, Adam Glema, Michał Malendowski, Aleksandra Mielcarek, Piotr Smardz, Adrian PoteralskiWentylacja klatek schodowych w Europie
W artykule podjęto próbę rozszerzenia dyskusji na temat najbardziej racjonalnych technicznie i ekonomicznie rozwiązań jeżeli chodzi o wentylację pożarową klatek schodowych w budynkach średniowysokich poprzez porównanie praktyki krajowej z wymaganiami w tym zakresie zawartymi w przepisach i normach wybranych krajów Unii Europejskiej.

Artykuł opublikowany w numerze 2/2017 Ochrony Przeciwpożarowej
Autor: Piotr SmardzReaktywne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych
Wymagania dotyczące odporności ogniowej elementów budynków określone są w przepisach techniczno-budowlanych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konieczność zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego dotyczy zazwyczaj stalowych elementów konstrukcji nośnej, a w niektórych przypadkach również elementów konstrukcyjnych wykonanych z drewna lub z betonu. W artykule omówiono problematykę zabezpieczeń ogniochronnych stalowych elementów konstrukcyjnych, poddanych oddziaływaniu tzw. pożarów celulozowych, opisanych standardową krzywą temperatura-czas (.).
Bezpośredni link do numeru 1/2017

Artykuł opublikowany w numerze 1/2017 czasopisma Budownictwo Dolnośląskie DOIIB
Autor: Piotr SmardzZagrożenia pożarowe w czasie prac budowlanych i remontowych
Bezpieczeństwo pożarowego budynków i obiektów budowlanych jest zazwyczaj rozpatrywane w kontekście etapu ich normalnego użytkowania, kiedy występujące zagrożenia pożarowe są typowe dla danej funkcji obiektu, natomiast wszystkie przewidziane ze względu na te zagrożenia bierne i czynne środki ochrony przeciwpożarowej znajdują się w stanie pełnej sprawności. Etapem newralgicznym pod tym względem może być jednak także faza budowy, względnie faza remontu lub modernizacji. Bezpieczeństwo pożarowe w czasie wykonywania robót budowlanych oraz prac remontowych jest jednak tematem, któremu na etapie projektowania poświęca się zdecydowanie mniej uwagi niż wymaganiom obowiązującym w odniesieniu do budynków użytkowanych (.).

Artykuł opublikowany w numerze 4/2016 Ochrony Przeciwpożarowej
Autor: Piotr Smardz

pobierz


Practical problems of applying performance-based structural fire engineering in building design
The Eurocodes are a comprehensive set of standards for structural design. They provide a far more detailed guidance as regards the behaviour of structures under fire conditions, than was previously provided in the National Standards of the individual member states, except maybe those with long tradition in applying performance-based fire safety solutions such as the UK. However - as was discussed in the paper - a designer undertaking fire engineering analysis with the scope of establishing thermal actions on structural elements may find that the Eurocodes do not yet provide a complete guidance on the various aspects of analysis which needs to be carried out (.)

11th SFPE Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods, Warszawa, 2016
Autor: Piotr SmardzWeryfikacja koncepcji bezpieczeństwa pożarowego budynku wysokościowego - połączona próba dymowa i ewakuacyjna
Przewidywana zmiana sposobu użytkowania dwóch najwyższych kondygnacji wielofunkcyjnego budynku wysokościowego Sky Tower we Wrocławiu wiązała się ze znaczącym zwiększeniem ilości osób mogących przebywać na tych kondygnacjach i w konsekwencji zmianą wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wobec typowych dla budynków istniejących ograniczeń co do możliwych modyfikacji obiektu niezbędne było przyjęcie rozwiązań zastępczych, zarówno w odniesieniu do wymagań przepisów techniczno-budowalnych, jak i przepisów przeciwpożarowych. W celu weryfikacji poprawności przyjętej alternatywnej strategii bezpieczeństwa pożarowego obiektu zdecydowano się na przeprowadzenie próbnej ewakuacji z analizowanej części budynku, połączonej z próbnym zadymieniem reprezentatywnym dla przypadku pożarowego przyjętego jako najbardziej niekorzystnego z punktu widzenia ewakuacji dwóch najwyższych kondygnacji. W referacie omówiono metodologię wykonanej próby oraz jej wyniki.

Seminarium SITP "Ochrona Przeciwpożarowa - Zakopane wiosna 2016"
Autorzy: Janusz Paliszek-Saładyga, Piotr SmardzFire and collapse modelling of a precast concrete hall
A large fire occurred in a factory manufacturing personal care products. The facility was extensively damaged. The response of the structure and fire results in the building are discussed. The presented analysis includes numerical modelling of the thermal environment within the compartment of the fire origin and subsequently a finite element analysis of heat transfer into the structural elements as well as the analysis of the mechanical response of the whole building structure. The aim of the study was to understand the principal aspects of the response of the main load bearing structure (including post-tensioned girder elements) in a real fire.

Structure and Infrastructure Engineering, 2015 E - PRINT
Autorzy: Roman Wróblewski, Jan Gierczaka, Piotr Smardz, Andrzej KmitaPróby z ciepłym dymem - nowoczesna metoda oceny funkcjonowania systemów bezpieczeństwa pożarowego
Bardzo istotnym elementem wyposażenia współczesnych budynków oraz obiektów budowlanych są systemy bezpieczeństwa pożarowego, w tym w szczególności systemy wentylacji pożarowej. Ze względu na istotne znaczenie tych systemów dla bezpieczeństwa ludzi, a w wielu przypadkach również ochrony mienia, konieczne jest praktyczne sprawdzenie poprawności ich działania przed przekazaniem budynku do użytkowania, a w trakcie eksploatacji obiektu poddawanie ich okresowym przeglądom i testom. W odniesieniu do systemów wentylacji pożarowej coraz bardziej powszechną metodą sprawdzania poprawności funkcjonowania stają się próby przy użyciu ciepłego dymu (ang. hot smoke tests). Ze względu na swoją specyfikę stanowią one wiarygodną i - w sensie zjawisk fizycznych towarzyszących pożarom - najbardziej zbliżoną do rzeczywistości metodę weryfikującą poprawność przyjętych założeń projektowych oraz prawidłowość wykonania i skuteczność działania systemów wentylacji pożarowej.

Artykuł opublikowany w numerze 6/14 czasopisma Nowoczesne Hale
Autorzy: Janusz Paliszek-Saładyga, Piotr Smardz

pobierz

Próby z ciepłym dymem
Testy z użyciem ciepłego sztucznego dymu są obecnie najbardziej realistyczną metodą weryfikacji sposobu funkcjonowania systemów oddymiania. Mogą być z powodzeniem stosowane jako narzędzie sprawdzające zarówno w nowo budowanych, jak i istniejących już obiektach.

Artykuł opublikowany w numerze 53 czasopisma Builder
Autorzy: Janusz Paliszek-Saładyga, Piotr SmardzAnaliza odporności ogniowej konstrukcji obiektu o małym obciążeniu ogniowym
Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych wprowadzone w lipcu 2009 roku umożliwiły stosowanie w naszym kraju europejskich norm projektowania konstrukcji tzw. Eurokodów. Z punktu widzenia osób zainteresowanych tematyką ochrony przeciwpożarowej budynków istotną cechą powyższych norm jest fakt, iż obejmują one swoim zakresem również zagadnienia zachowania konstrukcji w warunkach pożaru. W artykule omówiono praktyczne możliwości zastosowania Eurokodów do weryfikacji nośności ogniowej konstrukcji stalowej w obiektach wielkokubaturowych o niewielkim obciążeniu ogniowym.

Artykuł opublikowany w numerze 3/2013 Ochrony Przeciwpożarowej
Autor: Piotr SmardzZakres zapisów projektanta konstrukcji w PB dotyczących zaprojektowanej odporności ogniowej elementów budowlanych w oparciu o Eurokody pozwalający rzeczoznawcy na uzgodnienie dokumentacji z przykładem wyznaczania odporności ogniowej konstrukcji drewnianej
Projekty budowlane wybranych budynków i budowli wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. Jednym z istotnych aspektów ochrony przeciwpożarowej podlegających w takim przypadku ocenie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest przyjęta klasa odporności pożarowej budynku i wynikające z niej klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budowlanych. W referacie przedyskutowano zakres zapisów w projekcie budowlanym dotyczących kwestii odporności ogniowej elementów budynku - w szczególności odporności udokumentowanej w oparciu o Eurokody, pozwalający rzeczoznawcy na uzgodnienie projektu.

Seminarium SITP Ochrona Przeciwpożarowa w Budownictwie, Zakopane 2013
Autor: Piotr SmardzPrzykłady wykorzystania prób z ciepłym dymem jako narzędzia inżynierskiego
Próby z ciepłym dymem stanowią najbardziej zbliżoną do rzeczywistości metodę weryfikującą założenia projektowe, wykonanie oraz skuteczność działania systemów oddymiania. W referacie przedstawiono sposoby przeprowadzenia prób na podstawie dwóch przykładowych obiektów handlowych - istniejącego oraz nowo wybudowanego.

Seminarium SITP "Ochrona Przeciwpożarowa - Zakopane wiosna 2013", Zakopane, Marzec 2013r.
Autorzy: Janusz Paliszek-Saładyga, Piotr SmardzZachowanie konstrukcji w warunkach pożaru
Przepisy techniczno-budowlane obowiązujące w naszym kraju stanowią, iż w razie pożaru nośność konstrukcji musi być zapewniona przez określony czas, wynikający zazwyczaj z klasy odporności pożarowej budynku. W praktyce projektowej zagadnienia związane z odpornością ogniową elementów konstrukcji nośnej budynku są często przedmiotem wielu wątpliwości. W artykule omówiono podstawowe pojęcia związane z ustrojami budowlanymi - szczególnie te, które są istotne z punktu widzenia pracy konstrukcji nośnej w warunkach pożaru.

Artykuł opublikowany w numerze 1/2013 Ochrony Przeciwpożarowej
Autor: Piotr SmardzReview of available engineering methodologies for prediction of temperature development in unprotected structural steel elements exposed to fire
The recent introduction of structural Eurocodes in the member states of CEN provides engineers with a consistent framework for design verification of the fire resistance periods for loadbearing structural elements. One of the key steps in the verification procedure of the fire resistance achieved by a loadbearing element is the determination of the internal temperature for the structural element being considered. The paper compares results of simplified temperature calculations for steel and composite elements carried out in accordance with EN 1993-1-2 and EN 1994-1-2 as well as predictions of the element's temperature made using a CFD model called Fire Dynamics Simulator (FDS) with publicly available results of recent fire tests carried out in Europe. The main factors influencing the uncertainty of heat transfer calculations are discussed.

VII Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych", Warszawa, 2012
Autor: Piotr SmardzAnaliza uwarunkowań wpływających na funkcjonowanie systemów oddymiania garaży oraz porównanie stosowanych systemów
W referacie omówiono czynniki mające istotny wpływ na funkcjonowanie systemów oddymiania garaży zamkniętych a także porównano dwa powszechnie stosowane typy systemów: systemy tradycyjne (kanałowe) oraz systemy wentylacji strumieniowej.

Seminarium SITP "Ochrona Przeciwpożarowa - Zakopane wiosna 2011", Zakopane, Marzec 2011r.
Autorzy: Janusz Paliszek-Saładyga, Piotr SmardzEurokody: wyznaczanie odporności ogniowej elementów konstrukcji
Wdrożony niedawno w Polsce zestaw zharmonizowanych norm dotyczących zasad projektowania konstrukcji budowlanych zwany Eurokodami obejmuje swoim zakresem również problem projektowania konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe. W artykule przedstawiono podstawy metodologii zawartej w Eurokodach.

Artykuł opublikowany w numerze 1/2010 Ochrony Przeciwpożarowej
Autor: Piotr Smardz

pobierz

Nowa norma British Standard 9999
W październiku 2008 roku weszła w życie nowa norma brytyjska BS 9999 dotycząca zasad bezpieczeństwa pożarowego w projektowaniu, zarządzaniu i użytkowaniu budynków. W artykule przedstawiono podsumowanie najistotniejszych zaleceń tej normy.

Artykuł opublikowany w numerze 1/2009 Ochrony Przeciwpożarowej
Autor: Piotr Smardz

pobierz

Zasady prawidłowego stosowania modelu CFD w symulacjach pożarowych
Symulacje komputerowe wykorzystujące metody numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics, CFD) są cennym narzędziem stosowanym w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące prawidłowego przeprowadzania symulacji pożarowych z uwzględnieniem specyfiki programu FDS.

VI Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli", Warszawa, Listopad 2008 r.
Autorzy: Piotr Smardz, Janusz Paliszek-Saładyga

pobierz

O Nas     |     Usługi     |     Projekty     |     Publikacje     |     Kontakt     |     Aktualności
| ® 2018 INBEPO